NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole


Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119

10000 Zagreb

 

Klasa: 602-03/19-01/287

Urbroj: 251-347-01-19-01

Zagreb, 06.11.2019.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 56. Statuta Privatne gimnazije i ekonomske škola Katarina Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb, školski odbor Privatne gimnazije i ekonomske škola Katarina Zrinski 6. studenog 2019. raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

 

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u koji se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

 

2. uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

 

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica školske ustanove imenuje se na pet godina.

 

U pisanu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– diplomu, odnosnu dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o položenome stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit (čl. 157. st. 1. i st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, ne stariji od 30 dana)

– potvda poslodavca o vrsti i trajanju poslova (u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje)

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana

– plan rada u mandatu od 5 godina.

 

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podatka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana računajući od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

 

Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadržava sve potrebne podatke i priloge navedene u natječaju. potpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Privatna gimnazija i ekonomska škola KATARINA ZRINSKI, Selska cesta 119, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u roku od 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Predsjednik školskog odbora

Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski

 

Vitomir Tafra, mag.oec.

  Galerija
Natječaj
  Dokumenti


  Kalendar
 |  1  |  2020
pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org